1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ประกาศรับสมัครงาน
  3. สืบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
  4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านเวชสถิติ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องในการรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านเวชสถิติ) นักกายภาพบำบัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินและนักจิตวิทยาคลินิก