งานพัสดุ

Pasadu Department

 

โครงสร้างบุคลากร

chart it

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

to   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒)

       - รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง

to  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

to   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

to   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บรังสีทางการแพทย์ และเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ Dicom หรือส่งเข้าระบบ PACS ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

to   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

to   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (DR) พร้อมระบบจัดเก็บรังสีทางการแพทย์ และเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ Dicom หรือส่งเข้าระบบ PACS ได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

to   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

to   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

to   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่อกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

to   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

to   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงานของโรงพยาบาลปากพะยูน (ITA)/EB1-11 ประจำปี 2561

EB1

to กฎกระทรวง

EB2

to   คู่มือ อย.น้อย

to   คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานครูอนามัยโรงเรียน อย.น้อย

to   อย.น้อย

to   รายงานผลการปฏิบัติงาน อย.น้อย

 EB3

to  หนังสือสั่งการดำเนินการโครงการ อย.น้อย

 

 EB8

to คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

to สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

to  จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน

 

EB9

to วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน

to คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

to MOPH code of Conduct

to สรุปเนื้อจากการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน

to ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 to รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB10

to รายงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

to แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 to หนังสือเสนอแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

to หนังสือวิเคราะห์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

to ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561

to ประกาศเจตจำนงคสุจริต

EB11

 to คำสั่งการแต่งตั้งกลุ่มตรวจสอบความโปร่งใส

 

 to หนังสือมอบสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ความโปร่งใส

 

to 1. ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

to 2. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลปากพะยูน

to 3. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์การคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

to 4. การให้และรับของขวัญแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บังคัญบัญชาในเทศกาลปีใหม่

to 5. รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

to 6. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561

to 7. ใบแสดงความบริสุทธิ์ใจ