พันธกิจ (mission)
                                                                                                                                 aaaaaaaaaaaaaa

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมสี่มิติอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 2.พัฒนาบริหารจัดการระบบสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ

3.ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพ

 
วิสัยทัศน์ (vision)
                          aaaaaaaaaaaaaa
โรงพยาบาลคุณภาพ ชุมชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีสุข