คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

information computer technology

 

โครงสร้างบุคลากร

chart it

หน้าที่และเป้าหมาย

หน้าที่ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้บริหาร ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

เป้าหมาย : ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว นำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

ขอบเขตการให้บริการ

1. ออกแบบระบบสารสนเทศ

  1. สำรวจความต้องการ ใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่ Hardware Software People ware

2. จัดหาอุปกรณ์และพัฒนาเทคโนโลยี

  1. จัดหา ติดตั้ง โปรแกรม เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งาน ตามแนวทางของคณะกรรมการสารสนเทศและบริบทของโรงพยาบาล

3. การบำรุงรักษา

  1. กำหนดและวางแผนการบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server) เครื่องสำรองไฟ ปริ้นเตอร์ อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่อพวงอื่นๆ ให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง รวมถึงระบบเครือข่ายให้สามรถทำงานได้ตลอด 24 ชม.
  2. รักษาความปลอดภัยของข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยมีผู้รับผิดชอบทั้งในและนอกเวลาราชการ

4. พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  1. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ อันได้แก่ ผู้ใช้งานโปรแกรม HOSxP ผู้ดูแลระบบ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม/อบรม

5. ข้อมูล

  1. เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศแต่ละหน่วยงานและระบบงานอื่นให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศร่วมกันได้
  2. พัฒนาระบบรายและคุณภาพข้อมูลด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต่อการของผู้ใช้ข้อมูลทุกระดับ

 

ผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนครั้งของระบบสารสนเทศ โปรแกรม HOSxP ไม่สามารถใช้งานได้ (>30 นาที) น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี                  

ไม่สามารถใช้งานได้ (มากกว่า 30 นาที) จำนวน 2 ครั้ง

2. ความทันเวลาในการกู้คืนระบบสารสนเทศ โปรแกรม HOSxP น้อยกว่า 30 นาที

ไม่เกิด เครือข่ายล่ม นานเกิน 30 นาที

3. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ มากกว่าร้อยละ 85 ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ความพึงพอใจในภาพรวมปีงบประมาณ 2560 ได้ 75.72 % ในปีงบประมาณ 2561 งานสารสนเทศได้ประชุมคณะกรรมการและมีแผนพร้อมข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อ ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ความพึงพอใจในภาพรวมปีงบประมาณ 2560 ได้ 75.72 % ในปีงบประมาณ 2561 งานสารสนเทศได้ประชุมคณะกรรมการและมีแผนพร้อมข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อ นำไปปรับปรุงต่อไป
4. เขียนรายงานในโปรแกรม HOSxP สำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จำนวนรายงานที่ขอ 73 รายงานที่เขียนสำเร็จ 70 คิดเป็นร้อยละเขียนรายงานสำเร็จ 95.89
5. มีระบบหรือโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองมากกว่า 1 ระบบ/โปรแกรม ระบบตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้มบนเว็บฯ (DATA-CHECK) สามารถนำไปใช้งานได้จริง ถูกนำไปใช้ต่อ และได้รับการรับลองหรือผ่านเวทีประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง
6. โรงพยาบาลมีเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และเป็นช่องทางสำหรับสื่อสารข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ชื่อเว็บไซต์ http://pakphayunhospital.net/ เริ่มใช้งานปีงบประมาณ 2560
7. สามารถซ่อมบำรุงและแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ได้มากกว่าร้อยละ 80

งานซ่อมทั้งหมด 63 ซ่อมเอง 61 ช่างนอก 2

คิดเป็นร้อยละ 100
8. ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่สามารถใช้งานได้ (>30 นาที) น้อยกว่า 5 ครั้ง/ปี Internet ใช้งานไม่ได้ มากกว่า 30 นาที เกิด 2 ครั้ง/ปี

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 14:45:20 น.