1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

1.1.31 โครงสร้างราชการส่วนภูมิภาค

1.1.32 โครงสร้างหน่วยงาน

1.1.4 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.สธ.

1.1.4.1 หน้าที่ตามกฏหมาย

1.1.6 ป้ายประชาสัมพันธ์

1.1.7 กลุ่มไลน์

2.นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565

2.1 เผยแพร่นโยบาย

2.2วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

2.2.1 เผยแพร่ 2.2

3.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม

3.1 เผยแพร่ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๔

4.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรม

5.ข้อกำหนดจริยธรรมกระทรวง

5.1 เผยแพร่ 5

6.เผยแพร่อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

7.ยุทธศาสตร์ชาติ

7.1 เผยแพร่ 7

8.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8.1 เผยแพร่คู่มือ 8

9.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

9.1 เผยแพร่ 9

10.แผนการบริหารเงินบำรุง

10.1 เผยแพร่แผนเงินบำรุง

11.คำสั่ง ผังขั้นตอนการร้องเรียนทั้วไป/จัดซื้อจัดจ้าง

11.1 คูือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

11.2 ขอเผยแพร่ คำสั่ง คู่มือ ผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

12 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 

12.1 เผยแพร่คู่มือ 12

15.รายงานผลเรื่องร้องเรียน

16.แผนปฏิบัติการตามแผนยุทศาสตร์

16.1 เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์

17.แผนนิเทศงาน

18.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

18.1 เผยแพร่ 18