EB 8 หน่วยงานมีรายงานการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

 การขออนุญาตนำประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การประเมินผลรอบที่ 1/2564