EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

         ³ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

         ³ โครงการ

         ³ รายงานประชุม/โครงการ

         ³ ภาพถ่ายกิจกรรม

         ³ หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

         ³ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล