ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์