EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

         ³ บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

         ³ โครงการ

        ³ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ    

        ³ แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

        ³ ภาพถ่ายกิจกรรม

        ³ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

         ³ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล