EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          * บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และสั่งการ พร้อมแบบฟอร์มขอนำขึ้นเว็บไซต์

          * กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          * แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

        * คำสั่งมอบหมายปิด-ปลดประกาศ

          * รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       * การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ทางการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอราคา