EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

       ³ หลักฐานการประชุม หรืออบรม/สัมมนา 

       ³ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา

     ³ ภาพถ่ายประกอบ 

       ³ หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม 

       ³ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน