EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

          ³ บันทึกข้อความลงนามประกาศ

          ³ ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก

          ³ ภาพประกอบ