°แผนจัดซื้อยา

°แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา

°แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ

    * วัสดุสำนักงาน

    * วัสดุงานบ้านงานครัว

    * วัสดุคอมพิวเตอร์

    * วัสดุเครื่องแต่งกาย

    * วัสดุการเกษตร

    * วัสดุไฟฟ้า

    * เวชภัณฑ์

    * ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่

°แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์