ประกาศอำเภอปากพะยูน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน /ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด