เอกสารการบรรยายจากการประชุมชี้แจง HAIT ภาคใต้ วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561

ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี


-          นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ >> Link File เอกสาร

-          นพ.วรรษา เปาอินทร์ >> Link File เอกสาร

-          นพ.ชุษณะ มะกรสาร

20171222 นำเสนอ รมว >> Link File เอกสาร

20180705 ประชุม 4 ภาค Capacity Management >> Link File เอกสาร

20180705 ประชุม 4 ภาค IT Governance and TMI framework >> Link File เอกสาร

20180705 ประชุม 4 ภาค IT Master Plan >> Link File เอกสาร

โครงการสำหรับการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล >> Link File เอกสาร


 URL >>http://hait.moph.go.th/news/4