แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ปีงบประมาณ 2561

ภาคผนวก ก. Template ตัวชี้วัดกลาง ...............................................................................................14
ภาคผนวก ข. Template ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ ....................................................................................... 30

คลิกดาวน์โหลด