ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลปากพะยูน

ดาวน์โหลด

สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลปากพะยูน เรื่องการลาพักผ่อนประจำปี