สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสิ่งที่เปลี่ยแปลงในปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการต่อไปnews

คลิกดาวน์โหลด

อ้างอิง เว็บ Eclaim >>http://eclaim.nhso.go.th/webComponent/news/NewsDetailAction.do?id=668