อับเดทล่าสุด อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หนังสือ ที่ กค 0417/ว177 ลงวันที่ 24 พย. 2549 news

Download

อ้างอิง>>เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th