เอกสารโครงการอบรม

หลักสูตรแนวทางปฏิบัติในการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การพัสดุฉบับใหม่ พ.ศ.2560

และการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2560

ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. ร่าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. Powerpoint นำเสนอ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐