บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ

ฉบับ ธันวาคม 2565

 

รายการครุภัณฑ์ คลิก >> ดูรายละเอียด