ขอเชิญร่วมอบรมโครงการหลักสูตรแนวทางปฏิบัติในการบริหารพัสดุ พรบ.พัสดุฉบับใหม่ 2560

อบรมในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อาเภอเมือง จังหวัดตรัง

โดยมีเป้าหมายผู้เข้า ประชุม จานวน 300 คน รายละเอียดตามสำเนาโครงการซึ่งส่งมาด้วยแล้ว news

คลิกโหลด หนังสือเชิญและโครงการ

14 7 2560 12 49 45