ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล

 

>>คลิกดาวน์โหลด <<