1.บันทึกรายงานผลการดำเนินงานและขออนุญาตเผยแพร่

2.รายงานผลรอบ 12 เดือน

3.รางานผลตรวจสอบภายใน