1.บันทึกขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

1.1 เผยแพร่แผนรอบ 2

2.หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ

2.1 หนังสือแจ้งจัดสรรงบรอบ 2

3.แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน รอบที่ 1

4.คำสั่งมอบหมายผู้ปิดประกาศ

5.หนังสือแจ้งเวียนประกาศ สป.สธ.แนวปฏิบัติในการตรวจสอบบุคคลในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

6.เผยแพร่เอกสาร ข้อ 5

7.เผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

8.รายงานผลการบริหารแผนเงินงบประมาณไตรมาส 1

9.บันทึกเผยแพร่ไตรมาส 2

10.รายงานผลการบริหารแผนเงินงบประมาณไตรมาส 2

11.รายงานผลไตรมาส 3-4