ประชุมแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 กันยายน 2565

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน