ทีมเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง ได้ทำการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ให้แก่ รพ.สต. ในเครือข่ายโรงพยาบาลปากพะยูน  ในวันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ. 2562