ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเลือด CBC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด