ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศฯ