คู่มือการเรียนการสอนเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Teacher’s Guide for Promoting Rational Drug Use

...OPEN FILE...

โดย : คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2560