ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสอบคัดเลือกลูกจ้างรายคาบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการประเมินสอบคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล ดูรายละเอียด