EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

         ³ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

         ³ โครงการ

         ³ รายงานการประชุม/สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

         ³ ภาพถ่ายกิจกรรม

         ³ หนังสือรายงานผู้บริหาร

         ³ แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ