EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

              ³ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ   

             ³ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)      

                     * กุมภาพันธ์ 2563

                * มกราคม 2563

                * ธันวาคม 2562

                * พฤศจิกายน 2562

                * ตุลาคม 2562

              ³แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์

                        

เอกสารแบบฟอร์มขอขึ้นเว็บ