EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

         รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลปากพะยูนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑