EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

       ³ มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

       ³ คู่มือมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

              * คู่มือการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

              * คู่มือการควบคุมเก็บรักษาคลังวัสดุทั่วไป

              * คู่มือการลงทะเบียนรับหนังสือ

              * คู่มือการลงทะเบียนคุมคำสั่ง/ประกาศ

              * คู่มือการยืมและคืนเงินยืมทดรองราชการ    

        ³ สรุปผลการประชุม