EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

       ³ รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ไตรมาสที่ 2