EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุง บริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

        ³ การกำหนดสมาชิกกลุ่ม

       ³ วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส่

       ³ การกำหนดระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงาน

       ³ หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่

       ³ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

       ³ คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส