EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

       ³ บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

       ³ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

       ³ ภาพถ่ายประกอบ

       ³ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์