EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          ³ บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง

          ³ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

         ³ คำสั่งหรือประกาศมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

         ³ กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินเงินกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

         ³ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 10 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 (กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการฯ) 

         ³ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.334/ว 275 (การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ)

         ³การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

        ³หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.034/ว 224 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 (ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว