EB 10. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

         ³บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

       ³แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

         ³แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล