1.ขออนุมัติจัดประชุม

2.รายงานการประชุม

3.สรุปผลการดำเนินงาน