1.ขออนุมัติใช้คู่มือ ลงนามประกาศ เผยแพร่

2.คู่มือป้องกันการละเมิด

3.ประกาศเจตนารมณ์

4.หนังสือแจ้งเวียน

5.print screen รายงาน

6.รายงานรอบ 12 เดือน