1.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2.หนังสือแจ้งเวียนเรื่องการจัดซื้อยา

3.รายงานการจัดกิจกรรม ภาพกิจกรรม