1.ประกาศ No Gift Policy

2.รายงานผลรอบ 6 เดือน

3.รายงานรอบ 12 เดือน