1.บันทึกลงนามสั่งการให้บุคลากรถือปฏิบัติ

2.คู่มือ

3.การกำกับติดตาม

4.แนวทางการดำเนินงานชมรมSTRONG

5.รายชื่อสมาชิก

6.ภาพกิจกรรม

7.เผยแพร่เอกสาร