1.บันทึกลงนามประกาศ,ประกาศแนวทางการยืมพัสดุ 

2.แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ