1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

2.หนังสือแจ้งเวียน

3.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

4.ภาพกิจกรรม

5.รายงานผลการจัดซื้อยา

6.รายงานผลมาตรการป้องกันการทุจริต