1.บันทึกลงนามประกาศมาตรการ

2.แจ้งเวียนประกาศ /รายงานผล

3.รายงานผลไตรมาส 2

4.รายงานผลไตรมาส 4