1.นโยบายบุคคลของผู้บริหาร และการเผยแพร่

2.นโยบายจังหวัดพัทลุง

3.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

4.เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล