1.บันทึกรายงานผลและขออนุญาตเผยแพร่

2.รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง